1

عنوان : Avengers: Infinity War

فروش آخر هفته : : 257698183 دلار

فروش کلی : 300000000 دلار

2

عنوان : Life of the Party

فروش آخر هفته : : 17886075 دلار

فروش کلی : 30000000 دلار

3

عنوان : Breaking In

فروش آخر هفته : : 17630285 دلار

فروش کلی : 6000000 دلار

4

عنوان : Overboard

فروش آخر هفته : : 14711101 دلار

فروش کلی : 12000000 دلار

5

عنوان : A Quiet Place

فروش آخر هفته : : 50203562 دلار

فروش کلی : 17000000 دلار

6

عنوان : I Feel Pretty

فروش آخر هفته : : 16030218 دلار

فروش کلی : 32000000 دلار

7

عنوان : Rampage

فروش آخر هفته : : 35753093 دلار

فروش کلی : 120000000 دلار

8

عنوان : Tully

فروش آخر هفته : : 3282610 دلار

فروش کلی : 0 دلار

9

عنوان : Black Panther

فروش آخر هفته : : 202003951 دلار

فروش کلی : 200000000 دلار

10

عنوان : RBG

فروش آخر هفته : : 578470 دلار

فروش کلی : 0 دلار